HEYET-İ TEMSİLİYE ANKARA’DA

DAHİNİN TARİH SAHNESİ: ANKARA!!!
Tarih; bireyin, toplumun, ulusun ve insanlığın
“AYNA” sıdır. Oraya akıl, mantık, ve bilimin ışığı ile
bakanlar geçmişi ve bu günü tüm gerçekliği ile
görürler; geleceği ona göre kurarlar. GAZİ MUSTAFA
KEMAL ATATÜRK, 27 ARALIK 1919’da ANKARA’YA
geldiğinde bu bilince sahip otuz sekiz yaşında genç
bir PAŞA idi ( 8 temmuz 1919’da istifa etmiş olsa
da). Heyet-i Temsiliye Reisi idi. “Ulusal Kongrede”
oluşturulan bu “HEYET” meclis toplanana kadar
meclisin yetkileri ile donatılmıştı. GAZİ geçmişi
incelemiş ve bu günü gözlemlemişti. ANKARA’YA
geldiğinde kafasında TARİHTEN aldığı ders ile geleceği
kurgulamıştı. ANKARA bilinçli bir seçimdi. ANKARA,
yeni bir başlangıçtı. 13 EKİM 1923’te hukuken Başkent
olacaktır. Anayasanın değiştirilemez maddeleri
arasında yerini alacaktır. Emperyalist devletler bunun
farkındadır. 1930 yılına kadar elçiliklerini Ankara’ya
taşımadılar.
GAZİ’NİN,
“DAHİLİK” yolculuğu SELÂNİK’TE
başladı.

 • Selânik, tarihin en önemli uygarlık merkezlerindendir.
  Çok dinli, çok etnik kökenli, çok mezhepli ve çok
  kültürlü bir kentti. Hem Avrupa, hem Balkan, hem de
  Doğu kültürünün izlerini taşıyordu. İstanbul’a uzak
  olduğundan görece olarak daha özgür bir ortama
  sahipti. Osmanlı aydınlarının sığındığı bir merkezdi.
  Mustafa Kemal, Askeri Rüştüye’yi bitirene kadar bu
  Mustafa Kemal, Askeri Rüştüye’yi bitirene kadar bu
  topraklarda yetişti.
 • Sanayi Devrimi sonrası daha da azgınlaşan
  emperyalizm tüm gücüyle saldırdığı bir devletin
  yurttaşıydı( zihinsel olarak teba kimliğini yırtmıştı).
 • Yıkılmakta olan bir tarım imparatorluğunun bu yıkılışı
  durdurmak isteyen subaylardan birisiydi. Bu kuşak için:
  “genç yaşta kartlaşmış kuşak” tabiri kullanılmıştır.
 • Trablusgarp, Balkan ve 1. Dünya Savaşı’nı yaşamıştır.
  (1911–1918)
 • 1910 Fransa askeri tatbikatlarına Osmanlı adına
  gözlemci kurmay subay olarak katıldı. 1917 sonu
  Şehzade Vakdettin’nin Almanya seyahatine Şehzade
  Yaveri olarak eşlik etti. 1918 Avusturya’da tedavi amaçlı
  ve 1914 Bulgaristan’da askeri ateşe olarak bulundu.
  Böylece Avrupa’yı her anlanda gözlemlemiş oldu. Doğu
  ile Batı”yı karşılaştırma fırsatını yakalamış oldu.
 • 19 Mayıs 1919′ da başlayan, Genelgeler ve
  Kongrelerle Anadolu halkını yakından gözlemleme
  ile Anadolu halkının kendisini tanıma sürecini yaşadı.
  Üstlendiği tüm görevlere seçimle geldi. Ve 27 Aralık
  1919 ANKARA!!!
  Karakteri, kimliği ve dünya görüşü bu süreçte
  olgunlaşan MUSTAFA KEMAL PAŞA için bu seçim
  sıradan bir karargah seçimi değildir. İlk anda,
  haberleşme, ulaşım ve stratejik olarak seçilen ANKARA,
  PAŞA’NIN kafasında gelecek açısından büyük anlamlar
  ve değerler yüklenmiş bir yer idi. Şöyle ki;
 • ANKARA AHİ CUMHURİYETİ’NİN (1290–1354)
  BAŞKETİ, Türk’lere ilk olarak bu dönemde başkentlik
  yapmıştır.Anayasasının adı”Fütüvvetname”
  yapmıştır.Anayasasının adı”Fütüvvetname”
  dir( kardeşlik ilkeleri). Ahi Teşkilatı, Hacı Bektaş Veli’nin
  tavsiyesiyle kurulmuştur.
 • Anadolu Uygarlıkların beşiğidir. *Anadolu, tarihin en
  eski ve zengin uygarlık coğrafyasıdır.
 • ANKARA, tüm bunların simgesidir.
  Bu birinci nokta:
  *Selçuklu Devleti ve Osmanlı Devleti düşünsel
  zeminini inanç üzerine inşa ettiler ( dünya tarım
  imparatorluklarının ortak özelliğidir).Dolayısıyla Hicaz
  çizgisi İstanbul’a ulaştı. Arap kültürü başat kültür oldu.
  Yani müslüman olma ile Araplaşma iç içe geçti.
 • 1839 Tanzimat sonrası Batılılaşma; Batı özentisine
  dönüştü. Yani ÇAĞDAŞLAŞMA’dan batıcılık anlaşıldı.
 • 1918’den sonra Mandacılık düşüncesi egemen oldu.
  Kendi ulusunun gücüne güvenmeyenler ya da bunun
  farkında olmayanlar, bir başka değişle bağımsız bir
  zihniyete sahip olamayanlar kurtuluşu başka yerde
  aradılar.
  Marksizmden etkilenenler için de merkez Moskova
  daha sonra Pekin hatta buna Tiran bile eklenecektir.
  Sosyalizmi, kendi topraklarında tarihsel sentezini
  yapma yerine başka merkezler arandı.
  Bu da ikincisi:
  GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’Ü farklı kılan temel
  etmen; bu tarihsel süreçten etkilenen ve düşünsel
  olarak biçimlenen bir karakter olmamasıdır.GAZİ,
  bu süreci sorgulayan ve tarihi tersyüz etmenın yol
  ve yöntemini arayan bir AYDINDIR bundan böyle.
  TAM BAĞIMSIZ bir düşünceye sahip olmasıdır.Orta
  Asya Kültürü başka deyişle Türk Kültürü ve Anadolu
  Asya Kültürü başka deyişle Türk Kültürü ve Anadolu
  Uygarlıkları zemini üzerine “ULUS DEVLET” inşa
  etmesidir. İnanç temeli üzerine değil “KÜLTÜR” temeli
  üzerine inşa etmiştir.
  Bir Türk Bilgesinin “Aydın” tanımı: aydın pergel
  gibidir. Sabit ayak kendi vatanındadır. Diğer ayak tüm
  evreni dolaşır. Sabit ayağı evrensel değerlerle donatır.
  Sabit ayak o sentezlerle kimliğini oluşturur.
  Gazi’de: ” Bizim yolumuzu çizen, içinde
  yaşadığımız yurt, bağrından çıktığımız Türk ulusu ve
  bir de uluslar tarihinin binbir facia ve ıstırap kaydeden
  yapraklarından çıkardığımız sonuçlardır…” der.
  ANKARA, 27 ARALIK 1919’dan beri bu yüce
  emek ve bu yüce değerler üzerinde “çağdaş uygarlık”
  tarihi yürüyüşünü sürdürmektedir.
  Bu değerleri yıkmak bu yürüyüşün yününü
  değiştirmek isteğinde olanlar hükümete sahip
  olabilirler ama asla muktedir olamazlar ve de asla ve
  de kata olamayacaklardır. Başkenti ANKARA olan
  Türkiye Cumhuriyeti, Türk Kültürü, akıl, mantık ve
  bilim üzerine inşa edilmiştir. Rehberi hurafe olanlar, tek
  sermayeleri “ATATÜRK DEVRİMİ” düşmanlığı olanlar;
  bu mücadelede GÜNEŞ karşısında bir “Buz” parçası
  gibidirler. Bu yapıyı sarsabilirler ama yıkamazlar.
  Yıkamayacaklar.
  “…Efendiler uygarlık bir güneş gibidir karşı duranı
  yakar…” MUSTAFA KEMAL
  Yüzyıl sonra, 21. Yüzyılda ANKARA’YA çağdaş
  hukuk devletinin ve özgürlük ve de bağımsızlığın
  simgesi olmak yaraşır. Tüm yurttaşların kendi
  simgesi olmak yaraşır. Tüm yurttaşların kendi
  değerleriy güven ve gönenç içinde yaşamanın anıtı
  olmak yaraşır.
  27 ARALIK 1919’un düşündürdükleri…

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir