Evet, basın özgür mü?

Evet, basın özgür mü?

Basın/medya özgürlüğü üzerine dünkü yazım üzerinde çalışırken, Karacabey’de ilkel bir ci-nayet işlendiğinden, Meltem gazetesinin, hem de halkın oylarıyla seçilmiş bir belediye baş-kanı tarafından ve hem de “tarih-i kadîm”den kalma kaba bir yöntemle sansür edildiğinden haberli değildim.
Dünkü gazeteleri okuyunca öğrendim, kahırlandım…
Okurlarıma önce Meltem gazetesi ile ilgili bilgi sunmam gerektiği kanısındayım:
Meltem, 22 Eylül 1958 tarihinde Karacabey Meltem adıyla yayın yaşamına başladı. İlk sahi-bi Mâlik Kırımlı, ilk yazı işleri müdürü de Av. Zeki Seymen’di. Doğumundan on yıl sonra 1968’de İbrahim Bursalı tarafından satın alındı ve 22 Ocak 1977’den bu yana -ta ki Karaca-bey Belediye Başkanı Ergün Koç’un emriyle matbaası mühürlenene değin- yayımını günlük olarak sürdürdü.
Kabaca bir hesap yapacak olursak, Bursa İli’nde aralıksız ve düzenli olarak yayımlanan ga-zetelerin en eskisi Meltem. Onu Ali Bilgiç’in 1 Ocak 1963 tarihli Yenişehir’i ile Kadri Gü-ler’in 16 Haziran 1973 tarihli Gemlik Körfez’i izliyor -denilebilir ki, Bursa Hakimiyet ve Bur-sa Haber’in ortak kökeni daha eski 1946’ya gidiyor, ama onlar artık eski Doğru veya Haki-miyet değil-…
Yani Karacabey’in, -DYP adayı olarak seçim kazanan, ama şu sıralarda hangi telden çaldığı pek belli olmayan- Belediye Başkanı Ergün Koç, Bursa İli’nin yayınını sürdüren en eski gaze-tesini ceffelkalem kapatma onurunun sahibi!
Böyle bir onur (!), 12 Eylül 1980 sonrasında Gemlik Körfez’e nasip olmuştu. Ne var ki o ga-zeteyi kapatma kararını Sıkıyönetim Komutanlığı vermişti; Meltem’i kapatma kararının altın-daki imza ise, kendisini Karacabey Belediyesi Örfî İdare Kumandanı sanan Ergün Koç’a ait!
Dün de yazmıştım, basının/medyanın özgürlüğü, denetiminde olduğu gücün çizdiği sınırlar i-çinde. Ama bu güç zamanla gelişerek akıllandı, kabalıktan arındı, daha ince ve modern yön-temler buldu.
Basının, matbaanın bulunduğu 15. yüzyıldan bu yana varlığını sürdürdüğü kabul edilecek o-lursa, “sansür”ün de hemen ertesinde yazılı belgelerin denetimine giriştiği, gazetecilerin en-sesinde boza pişirmeye başladığı bir gerçek.
Başlangıçta kaba engizisyon yöntemleriyle uygulanıyordu sansür, susmayan susturuluyordu. Sonra uygarlık ilerledikçe daha çağdaş yöntemler keşfedildi, gazetecilerin ensesinden kurşun sıkmak moda oldu. Derken işi kitabına uydurma dönemine geçildi, sansürün yasal dayanak-ları oluşturuldu -nasıl olsa o sınırları da gücü elinde bulunduran belirliyordu-.
Ama 20. yüzyılın sonlarıyla 21. yüzyılın şu ilk yıllarında artık çok daha modern yöntemleri uy-gulanıyor sansürün, basın/medya organları satın alınıveriyor…
Özetle dost okurlarım, Meltem gazetesinin kapısına kilit vurulması, modern yöntemlerle çeli-şiyor, âdeta engizisyonu biraz aşmış gibi ama kesinkes Ortaçağ kafasıyla gerçekleştiriliyor.
Nasıl mı?
İşyerinin Karacabey Kaymakamlığı Hükümet Tabipliğinden alınmış, 30 Kasım 1981 tarih ve 15/7-152 numaralı “gayr-i sıhhi müesseselere mahsus ruhsatnâme”si var.
Ama Belediye 07 Aralık 2007 gün ve 793/2250 sayılı bir ihtarnâme ile, “çalışma ruhsatı ol-madığı” gerekçesiyle Meltem gazetesi işyerinin kapatılacağını duyuruyor.
Olayda “kuzu” rolünde olan gazete sahibi. 1981 tarihli ruhsatnâmesini gösteriyor.
Ne var ki “kurt” rolündeki Ergün Koç, “Suyumu bulandırıyorsun” diye tutturmuş bir kez, “yiyeceğim seni” diyor da başka şey demiyor… ve ruhsatın verilişinden, ve dahi -kendi dö-nemi de dahil- kullanıla gelişinden tam yirmi altı yıl sonra, Bursa’nın en eski gazetesinin mat-baasının kapısını mühürletiyor…
Peki neden?
İşte son örnek: Anket yaptırmış Meltem, gelecek dönemde kimin belediye başkanı olmasının istendiğine değgin. Ve sonuçlarını yayımlamış.
Buna göre şimdiki Belediye Başkanı Ergün Koç, “yüzde 2” ile yedinci sırada…
Sansür için bundan iyi gerekçe mi olur?..
***
Nilüfer’de açılan Kütüphanemizin duvarında Bursa basın tarihinden örnekler var.
Karar verdim, uygun bir yerine çerçeve içinde Karacabey Belediyesi’nin “kapatma kararı” ile Başkan Ergün Koç’un 18 X 24’lük bir fotoğrafını asacağım.
İbret-i âlem için…

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir