DEMOKRASİ Mİ? HALİFELİK Mİ?**


ÇAĞDAŞ HUKUK DEVLETİ Mİ?
TEOKRASİ Mİ?
Türkiye Cumhuriyeti’nde, Ayasofya’nın ibadete
açılmasıyla beraber hemen gündeme “HALİFELİK”
tartışması geldi. Daha sonra “HARF DEVRİMİ” sıraya
girdi. Görünen o ki,
“ATATÜRK DEVRİMLERİNİN”
kurumsal yapısı ve düşünsel yapısı tartışmaya açılıp
değiştirme girişimleri sürecektir. Bu girişimler üzerinde
düşünüldüğünde ilk akla gelenler;

 • Can yakıcı sorunları tartışmaktan ve
  sorgulamaktan toplumun dikkatini başka yöne çekme
  çabası mı?
 • Yeterli güce ulaştıklarını düşünüp gerçek
  gündemlerini açığa vurma ve yeni tarihsel öykülerini
  yazma zamanın geldiğine inanmaları mı? ( yoksa her
  ikisi de mi?).
  Cumhurbaşkanlığı sözcüsü ve Başdanışmanı
  İbrahim Kalın’ın paylaşımı şöyle:
  “Bize yüzelli yıldır modernleşme adı altında
  başkalarının hikayeleri anlatıldı.Artık kendi hikayemizi
  yazma zamanı geldi.”
  Yüzelli yıl gerisi 1870′ tir. O tarihten bu yana:
 • 1. ve 2. Meşrutiyet dönemi yaşandı.
 • ilk Anayasamız yürürlüğe girdi. Anayasalar, keyfi
  yönetime ve sınırsız yetkiye sahip yöneticilere son
  verme amacıyla var olmuştur.
 • Trablusgarp Savaşı, Balkan Savaşları, 1. Dünya
  Savaşı, Ulusal Kurtuluş Savaşı, Lozan Antlaşması.
  Savaşı, Ulusal Kurtuluş Savaşı, Lozan Antlaşması.
 • Cumhuriyetin ilanı ve Devrim Süreci
  Bu süreci başkalarının hikayesi olarak görmek; bu
  sürecin düşünsel yapısını inkâr demektir. Yani ” Karşı
  Devrim” demektir.
  Kendi hikayesi diye kabullendiği dönemde:
  *1839 Tanzimat Fermanı, gayri müslim ve
  Levantenlerin ( Osmanlı da yaşayan yabancılar)
  haklarını düzenleyen bir fermandır.
  *1856 İslahat Fermanı Gayr-ı Müslim ve Levantenleri
  ayrıcalıklı duruma getiren bir germandır.
  Ayrıca, 1856 Paris Antlaşması ile “Osmanlı
  Devleti’nin toprak bütünlüğü; Batılı devletlerin
  güvencesindedir.” Gibi bir madde kabul edilmiştir.
  Kaderini ve geleceğini Batılı devletlerin merhametine
  bırakılmış demektir.
  Ve tabii 150 yıl öncesi “Anayasa”nın olmadığı
  dömem ve imrendikleri “halifeli” dönem.
  Onsekiz yıl boyunca tüm bu yaşananları gerek
  kaygısal bir tepki olarak gerekse bir öngörü olarak
  yazıp, söyleyenleri “laikçi teyze”
  ,
  ” dinazor”
  ,
  “niyet
  okuyucu”
  ,
  “jakoben”
  ,
  “darbe sevici”
  ,
  “vesayetçi”
  vb. nitelemelerle itham ettiler. Hatta kendilerince
  aşağıladılar. Bunları yapanlar AB yanlısı ve liberal
  demokrat , liberal sol olarak kendilerini tanımlıyorlardı
  hem de şişinerek. Kendilerini Türkiye’nin düşünce
  merkezi hatta doruğu olarak görüyorlardı. Vazgeçilmez
  sanıyorlardı kendilerini. “… yetmez ama evetçi…”
  çilerdi. II.Cumhuriyetçilerdi. Sonuç mu?
  Koskocaman bir kullanılmışlıktır. Ya çöpte
  Koskocaman bir kullanılmışlıktır. Ya çöpte
  bir mendil ya da hapiste bir mahkum oldular. Ya da
  köşelerinde suspus, süklüm büklüm oturuyorlar.
  Bazıları da hiç bir şey olmamış gibi yazı yazıyorlar.
  Ortak özellikleri mi?
  “U T A N M A Z L I K”
  “K U L L A N I L A B İ L İ R L İ K”
  Bunların durumu tarihsel anlamda birer ibretlik
  vaka. Düşünsel çoraklık tarihsel bilinçten yoksunluk,
  ATATÜRK düşmanlığının getirdiği çaresizlik, banka
  hesabının rakamları zaafıdır.
  Yönetme iradesine sahip olanlar, rejimle sorunu
  yoksa çapları oranında yönetirler.
  Rejimle sorunu olanlar, rejimi değiştirebilmek için
  önce rejimin kurumlarını işlevsiz hale getirerek rejimi
  değiştirmeyi meşru ve gerekliymiş gibi algı yaratırlar.
  Kutsal saydıkları amaca yürürken her şey mübahtır.
  Kutsal yalan, etrafında destekçilerini kümelendirirler;
  sorgulama yoktur. İlk önce yerli ve yabancı destek
  unsurlarını ve işbirlikçilerini oluştururlar. Yerlilere bir
  üstte değindim. Yabancıların hedefinin ise ” SEVR
  ANTLAŞMASI” ( 10 Ağustos 1920 imzalandığında
  devletin en yetkilisinin ünvanı HALİFE idi) olduğu da
  anlaşılmıştır. Açık açık dillendirilen ve özenilen bu
  ünvanı “HALİFE” her yönüyle irdelemeye çalışalım.
  H A L İ F E VE H A L İ F E L İ K
 • Halife ne zaman, nasıl, Ortaya çıktı?
 • İlk ortaya çıkan sonuçları nelerdir?
 • Tarihsel süreçte nasıl gelişme gösterdi?
 • Tarihsel süreçte nasıl gelişme gösterdi?
 • Halifelik siyasal bir kurum mu? yoksa dinsel bir
  kurum mu?
 • Ve Türkiye Cumhuriyeti halifeliği neden
  kaldırdı.?
  Bu sorular ışığında konuyu irdelemeye çalışalım.
  Önce tanımlar;
  **Halef: (birinin) yerini tutan, ard gelen
  **Halife: Hz.Muhammed peygamberin yerine,
  vekili olarak geçen (adam). İslâmların din başkanı
  ** Halifelik: Halife ile yönetilen sistem.
  İslam Peygamberi sağlığında devletin yönetimi
  ve devlet yöneneticisinin seçimiyle ilgili hiçbir kural
  ve tavsiye bırakmamıştır. Bu konuda hiçbir tartışma
  yoktur. Ayet,Hadis ve Sünnetlerden yorumlar
  yapılmaktadır. Devleti yönetme gücüne sahip olan;
  Ayet, Hadis ve Sünneti kendine göre yorumlamıştır.
  Ya da dinsel otorinin böyle yorumlamasını sağlamıştır.
  Bu yorum farklılıkları nerelere varacaktır; aşağıda
  değinilecektir.
  İslam Peygamberi’nin vefat etmezden önce iki
  önemli görevi vardı.
  1- Peygamber; bir devlet kurucusu ve yöneticisi
  idi (araplar o zamana kadar kabileler halinde
  yaşıyorlardı, merkezi bir devletleri yoktu. Toplum bilinci
  yoktu. Hâlâ ulus bilincine ulaşamadılar).
  2- Aynı zamanda “islâm” dinini tebliğ ediyordu.
  Yani “ALLAH’IN ELÇİSİ” idi.
  Vefatıyla beraber büyük bir boşluk doğmuştur.
  Yerine gelecek kişinin seçimi o derecede de önemlidir.
  Seçimin yapılma zamanı ile seçimin yapılma yöntemi
  Seçimin yapılma zamanı ile seçimin yapılma yöntemi
  günümüze kadar gelen ayrılıkların zeminini hazırladı.
  Şöyle ki,
  Daha peygamberin cenazesi kalkmadan seçimin
  yapılması,
  Peygamber, pazartesi vefat etmiş ancak çarşamba
  17 kişi ile cenazesi kaldırılmıştır. Hz. Ali cenaze
  işleriyle ilgilenmiş aynı zamanda cenaze namazını da
  kıldırmıştır. Seçim ise pazartesi yapılmıştır.
  Seçim,
  Yer: Beni Saide Gölgeliği
  Seçimi yapanlar;
 • Hz. Ebu Bekir
  *Hz. Ömer
  Ensardan (Medineli)
 • Hazrec Kabilesi Reisi, Sad b. Ubâde
 • Evs Kabilesi Reisi, Ebu Ubeyde b. Cerrah
  Görüldüğü gibi dört kişinin söz sahibi olduğu
  seçimde Hz. Ebu Bekir, Hz. Muhammed’in yerine vekil
  ( halife)seçilmiştir. Beraberinde çok büyük tartışmayı
  da getirmiştir.
  Bir kısım;
  Peygamberin cenazesi kalkmadan ve onun en
  yakını Hz. Ali’nin cenaze işleriyle uğraşırken ve Hz.
  Ali’nin görüşü alınmadan bu seçimin yapılmasını
  doğru bulmadılar. Peygamberin vekilliğine Hz. Ali,
  layıktır, O’nun hakkıdır. O’na haksızlık yapıldı diyenlere;
  Ali yanlısı ve sevenleri anlamında Şia(şii), Alevi
  denilecektir.
  Seçimde sorun görmeyenlere tarih içinde “sünni”
  Seçimde sorun görmeyenlere tarih içinde “sünni”
  denecektir.
  Bugün Şii — Sünni ayrılığı ve çatışmasının kaynağı
  burasıdır.
  Sıffin Savaşı’ında Hz. Ali’nin tutumunu
  onaylamayan bir takım Hz.Ali yanlısı kabileler ayrılarak
  “Hariciler” adıyla İslam dünyasında üçüncü kolu
  oluşturacaklardır.Hariciler, Hz. Ali, Muaviye ve Amr
  b.As öldürülmesi kararı alırlar. Sadece Hz. Ali öldürülür.
  Diğerleri iyi korunuyorlar.
  Şiiler ve Sünniler zaman içinde yirmişer kola
  bölüneceklerdir. Hariciler on kola bölüneceklerdir.
  Şiiler ve Hariciler hiçbir dönemde sünni halifeye
  biat etmemiştir. Hz. Fatıma ve Hz. Ali, Hz. Ebu Bekir’e
  biat etmemiştir.
  HALİFE TÜM İSLÂM ALEMİNİN LİDERİDİR.
  Bu tarihin en büyük yalanlarındandır. Burada en
  temel ve en can alıcı soru “HALİFE”nin görevi dinsel
  midir? Siyasal mıdır?
  “Diyanet başka, siyaset başkadır.”
  İmam Maturidi
  “Beylik dediğin ancak yasa ile ayakta durur. Dinin dünya
  ile birleştirilmesi güçtür. “
  Kutadgu-Bilig’ten, Yusuf Has Hacib
  Dini denirse; peygamberin vefatıyla ayet, sünnet
  ve hadis kapanmıştır. Bilindiği gibi hadis ve sünnet
  ve hadis kapanmıştır. Bilindiği gibi hadis ve sünnet
  konusunun güvenilirliği tatışıldığı bir gerçektir.
  Devlet şeriata göre yönetilmelidir. Dendiğinde: yani
  islam hukukuna göre yönetilmelidir.
  Kısaca ” ŞERİAT” tüm yasalarını doğrudan
  doğruya ayet, sünnet ve hadisten almaz, alamaz
  yeterli değildir. Ulemanın yorumlarından oluşur.
  Şer-i Hukuk’un %79’u ulemanın yorumlarından
  oluşur.
  (19 Mayıs Üni. İlahiyat Fak.Yn. ve Muhammed
  Hamidullah)
  ” Yönetme Gücüne” sahip olan; Halife, Sultan,
  Padişah vb. hangi ünvanda olursa olsun;
  Fermanlar incelendiğinde şer-i hukuktan ziyade
  örfi hukuka dayanır. (Osmanlı Devleti’nde, de şer-i
  hukuk sadece toplumsal alanda uygulanırdı) Savaş gibi
  çok önemli konularda dinsel otoriteden “fetva” alınırdı.
  Bu fetva hep alınmıştır. Çünkü siyasal güce sahip olan,
  dinsel gücü de yönetirdi.
  Fatih Sultan Mehmed’e, Ak Şemseddin’in direndiği
  örneği verilir. Ama sonucunu söylenmez.
  Ak Şemseddin,Bursa’ya sürgün edilmiştir.
  Halifelik sürecinin,dinsel mi? Siyasal mı? Olduğu
  kanaatine katkı sağlamak amacıyla tarihten birkaç
  örnek:
 • ilk dört halifeden üçü öldürülmüştür( 3.halife
  Osman’ın ki, tam bir facia ve vahşettir. Cenazesi
  uzun süre kaldırılamamış ve yahudi mezarlığına
  gömülebilmiştir).
 • Emevi( ümeyye) Ailesi, halifeliği saltanatına
 • Emevi( ümeyye) Ailesi, halifeliği saltanatına
  çevirmiştir. Bazıları “Halifetullah” ( ALLAH’IN temsilcisi)
  ünvanını bile kullanmıştır.
 • Peygamberin torunu; Hz.Hüseyin’nin başına (Kerbela
  olayı) gelenler bir “halife emriyle gerçekleşmiştir.
 • İmam-ı Azam Ebu Hanife, halife emriyle işkenceler
  sonucu öldürülmüştür. Halife kendisine üst düzey
  görev teklif eder. ” … kabul edersem eleştiremem.
  Tarafsız olamam …” dediği ve görevi kabul etmediği
  için.
 • İslam dünyasında aynı zaman diliminde üç halife
  hüküm sürmüştür (Abbasi D. Bağdat), (Fatımi D. Mısır),
  Endülüs Emevi D. İspanya) gibi.
 • 1517 Yavuz Sultan Selim, Mısır’ı feth eder. Halifelik
  Osman Devleti’ne geçer. Kutsal Emanetler İstanbul’a
  getirilir. Hep bilinen tarihi söylemdir. Ayrıntısı uzundur
  zira Haifelik Yavuz’un umurunda bile değildir.
  Sultan Selim, Hadimu’l-Harameyni’ş-şerifeyn
  ünvanını kullanır.Halife ünvanını kullanmaz.
 • Osmanlı Padişahları, devletin güçlü olduğu
  dönemlerde Halife ünvanını kullanmadılar.
 • 1774 Yılında Osmanlı Devleti’nin en onur kırıcı
  antlaşmalarından biri olan “Küçük Kaynarca
  Antlaşması” nı Ruslarla imzaladı. Kırım elden çıktı.
  Padişah Kırım müslümanlarının dini bağı olması
  amacıyla bu ünvanı kullandı. O tarihten sonra Halife
  amacıyla bu ünvanı kullandı. O tarihten sonra Halife
  ünvanı kullanıldı.
  Bilindiği üzere en bilineni 1. Dünya Savaşı,
  başladığında Osmanlı Halifesi “Cihad-ı Ekber” fetvası
  yayınladı. Yani tüm müslümanları İtilaf Devletleri ile
  savaşa çağırdı. Sonucu gayet iyi bilinir.
  Ulusal Kurtuluş Savaşı’ nda Halife ve Şeyhülislam
  fetvaları da hepimizin hafızasındadır.
  1 Kasım 1922 saltanat ve hilafet birbirinden
  yasayla ayrıldı. Saltanat kaldırıldı. Vahideddin, sadece
  halife olarak kaldı. Yani yönetme yetkisi elinden
  alındı. Sadece dini ünvan kendisinde kaldı. Ancak
  Vahideddin 17 Kasım 1922 de İngilizlere sığınır. 18
  Kasım 1922 de TBMM Abdülmecid’i Halife seçer.
  Kendisiyle sözlü olarak uzlaşılır. Hiçbir siyasal etkinlikte
  bulunmayacaktır.
  Çok geçmeden tüm “CUMHURİYET” muhalifleri
  çevresinde yuvalanır. Halife Abdülmecid bunlardan
  etkilenir. Basına siyasal demeçler vermeye başlar.
  Muhaliflerle görüşmeler yapar. Yabancı devletlerin
  elçilerini kabul eder. Devlet başkanı gibi davranır.
  İngiltere ve destekçileri Başkent Ankara
  olmasına rağmen elçiliklerini Ankara’ya 1930 yılına
  kadar taşımadılar. Rejimin yaşayacağına inanmadılar.
  Cumhuriyete muhalif olanları hep desteklediler. Bazen
  bu destekler ayaklanma kışkırtıcılığına kadar uzandı.
  Türkiye Cumhuriyeti iki başlı bir görünüm içine girdi.
  Ankara — İstanbul, Başkentlik
  Ankara — İstanbul, Başkentlik
  Bir yanda Cumhurbaşkanı — bir yanda Halife
  İki başlı devlet görüntüsü oluştu.
  Buna bir de Hint müslüman cemaat liderlerinin
  Halife hakkında hükümete eleştiride bulununca
  bardağı taşıran son damla oldu. Ülkenin en önemli
  sorunu “Halife” oldu
  ( ki bunlardan Emir Ali’nin, İngiliz ajanı olduğu da
  belgelenmiştir. Diğerleri de İngiltere’de yaşıyorlardı)
  Gazi Mustafa Kemal, uzun bir yurt gezisine çıkar
  ve Halifeliğin durumunu halkıyla paylaşır.Halifelik bir
  oldu bittiyle kaldırılmaz. Hem yurt gezisinde nedenleri
  anlatılır. Hem TBMM’de özgürce tartışılır.
  Halifeliğin kaldırılışı TBMM’de en demokratik
  biçimde konuşulmuştur.
  Gazi Mustafa Kemal’in, TBMM’inde yaptığı
  konuşma çok etkilidir. Bir din bilgini gibi İslâm Tarihi’ni
  özetler. Halifeliğin hem dini hem siyasal yanını
  ayrıntılı bir biçimde anlatır. Bu tutumu TBMM’de hem
  hayranlık,hem kıskançlık, hem de, öfkeyle karşılanır.
  Çünkü bir din alimi gibi ikna eder. Karşılarında en zayıf
  noktası sandıkları bu alanda da donanımlı olduğunu
  görürler ( insan boşuna DAHİ olmaz).
  Okuduğu kitaplar tasnif edildiğinde İslâm Dini ile
  ilgi 161 kitap okuduğu görülür.
  (Prof. Dr. Şerafettin Turan)
  Adalet Bakanı, İstanbul Üniversitesi öğretim
  üyesi Seyit Bey(din alimidir) “… Halifelik sorununun
  dinsel olmaktan çok dünyaya ilişkin bulunduğunu ve
  dinsel olmaktan çok dünyaya ilişkin bulunduğunu ve
  bir inanç sorunu olmayıp ulusa ait bir hukuk ve kamu
  işlerinden sayıldığını belirterek şunu vurgulamıştı:
  “HALİFELİK HÜKÜMET DEMEMTİR.”
  Arkasından her halifenin “imam” olduğunu fakat
  her imamın halife olmadığını ve Halifeliğin koşullarını,
  halife seçiminin nasıl yapılacağını belirten bir hadis
  bulunmadığını, bu konuda ileri sürülen görüşlerin
  çok sonraları ortaya çıktığını hatırlatmıştı….Seyit
  Bey, İslam bilginlerinin Osmanlı padişahlarına
  halife demediklerine, dahası son dönemlere kadar
  medreselerde okutulan fıkıh kitaplarında ” İmamın
  peygamberin kabilesi olan Kureyş’ten olması”
  gerektiğinin yazıldığına dikkatleri çekmiş ” Halifelik
  halifelik diye çökmüş yoksullaşmışız. Artık yürüyelim. “
  diye konuşmasını bitirir.
  3 Mart 1924,
  431 nolu yasa ” Halifeliğin kaldırılması ile
  Osmanoğulları Soyundan Olanları Türkiye Dışına
  Çıkarılması hakkında yasa” kabul edilir.
  13 maddeden oluşan yasanın 1. maddesi:
  “HALİFE GÖREVİNDEN ALINMIŞTIR. HALİFELİK
  HÜKÜMET VE CUMHURİYET ANLAM VE
  KAVRAMINDA ASLINDA SAKLI OLDUĞUNDAN HALİFE
  MAKAMI KALDIRILMIŞTIR.”
  Böylece Cumhuriyet Tarihi’nin” en önemli
  yasalarından biri yürürlüğe girer.
  yasalarından biri yürürlüğe girer.
  Tüm bunlara karşı olanların en belirgin yöntemleri;
  Dİni kullanmak,
  “kutsal yalan” ve “mübah”
  şemsiyesine sığınmak.
  Yani büyük amaca yürürken her yöntemi
  kullanabilirsin.
  Sürekli gerilim ve düşman yaratmak.
  TOPLUMU İNANÇ VE DUYULAR
  SARMALINDA TUTMAK. DÜŞÜNME VE SORGULAMA
  ORTAMINDAN UZAK TUTMAK. Ençok kullandıkları
  yöntemdir.
  Karşıtlarının bu oyuna geldikleri kesin.
  Aynı sertlikte cevap vermek, sürekli bu gerilim
  gündeminde kalmak. Ağzının payını vermeyi, polemik
  üretmeyi başarı saymak,
  Oysa siyasal zemini, inanç ve duyusal zeminden
  akıl, mantık ve sorgulama zeminine çekmek
  gerekmektedir. O kişiyi doğrudan hiç muhatab
  almamak, yok saymak en akıllı siyasettir.
  Kışkırtmaların dozu ne olursa olsun.
  Hutbeye kılıçla çıkmak; oradan indikten sonra
  “gavur”un (bin kere özür) yaptığı zırhlı milyonluk
  araca binmek, Diyanet İşleri Başkanı müslüman
  vatandaşlarından mı korkuyor? Da zırhlı araca biniyor?
  Tam bir ortaçağ zihniyetidir.
  Şunu akıldan uzak tutmamalıyız;
 • Batılılaşma ile, Batı gibi olmayı karıştıranlar,
 • Müslüman olmakla, Araplaşmayı karıştıranlar,
  Asla ve katâ kendi hikayelerini yazamazlar.
  Yazdıkları hikâye, ancak mandacılık ve işbirlikçiliktir.
  Halifenin — Halifeliğin ,ortaya çıkışı dinseldir.
  Peygamberin ardılıdır. Peygamberin vekilidir. Bu
  durum, yöneticiye her zaman bir kutsallık atfetmiştir.
  Ancak daha ilk seçildiği gün başlayan isyanlar
  (ridde olayları) ve “yönetmenin” kendine özgü işleyen
  zorunlu kuralları göstemiştir ki; “HALİFELİK” siyasal bir
  makamdır. Siyasal gücü elde etmiş olan: emir, sultan,
  padişah, kral vb. monarklar keyfi ve sınırsız yetkilerini
  “din”in kutsallığı ile güçlendirmişlerdir. Bu hangi “DİN”
  olursa olsun; tarihin hangi döneminde olursa olsun,
  hangi coğrafyada olursa olsun böyle olmuştur.
  Onun içindir ki; “Halifeliğin kaldırılması” devrim
  yasalarının en önemli temellerindendir.
  Halifeliğe duyulan özlem; “DİN” in kutsallığı,
  adaleti ve ahlâkı için olmadığı kesindir. Bu değerlerle
  birey donatılır.Bir bir kavram olan devlet değil.
  Faraza, tarihte şöyle biri;
 • Kızdığı vatandaşa”..ananı da al git diyen.
 • Kendine yakın gördüğü kitleye “… kininizin davacısı
  olun.” Diye tavsiyede bulunabilen,
 • Kendi gibi olmayanlara her gün terörist ve hainlikle
  itham edebilen,
 • Yine her gün kendi gibi olmayanlara “… eyyy diye
  öfkeyle parmak sağlayabilen,
 • Ulusal Kurtuluş Savaşı’nın en önemli
  kahramanlarından ikisine: iki ayyaş diyebilen ( ki
  kahramanlarından ikisine: iki ayyaş diyebilen ( ki
  bunlardan birisi içki içmiyor)
  Dinin kutsallığı ile güçlendirilmiş keyfi ve sınırsız bir
  yetkiyi elde ederse!!!!
  Tüm insanların en büyük güvencesi “HUKUK”
  tur. Bıkmadan,usanmadan “HUKUK’UN ÜSTÜNLÜĞÜ”
  ilkesini akıllara, bilinçlere ve gönüllere yerleştirmeliyiz.
  Çoğulcu, düşünsel ve siyasal bir yapıyı yaşam
  biçimine dönüştürmeliyiz.
  1923 ve 1938 arasında siyasal yaşamda
  bu değerler doğrudan uygulanmamış ya da
  uygulanamamış olabilir.
  Ancak dönem önyargısız, bilimin ve felsefi bakışın
  ışığında incelenirse; amacın bu değerlere ulaşmak
  olduğu ve o yolun açıldığı görülür. Siyasal alanda bir
  örnek: bugün kü, Türkçeyle
  “…. Başka ülkelerde siyasal partiler, kesin olarak,
  iktisadi amaçlar üzerine kurulmuştur, kurulmaktadır. Bir
  sosyal sınıf kendi iktisadi amaçları için siyasal partisini
  kurar. Diğer sosyal sınıf ta aynı yolu izler. “BU DA PEK
  TABİİDİR.”
  (Temel düşünce ve amaç çoğulcu ve çok partili
  sistem olduğu aşikardır.)
  Eğitim ve düşünsel alanda örnek:
  “… Muaallimler, cumhuriyet sizden; fikri hür, vicdanı hür,
  irfanı hür nesiller ister…”
  Bu değerlerle donanmış insan: körkütük bir
  şeyhin, hoca efendinin, reyizin, mollanın peşinden
  şeyhin, hoca efendinin, reyizin, mollanın peşinden
  sorgusuz sualsiz gitmez. Aklını, vicdanını onların
  emrine vermez.
  (İRFAN: kendine dışardan bakabilmektir. Özbenliktir.
  İrfan, Ahlaktan üstündür.)
  Bu iki örneğe bakıp uzun uzun düşünmenizi
  öneririm. Bu değerler bireyi ve toplumu nereye
  götürür???
  Bu değerlerle donanmış birey; çağımızın
  evrensel “AYDIN” ıdır.
  Görüldüğü gibi GAZİ MUSTAFA KEMAL’İN “
  ÇAĞDAŞ UYGARLIK” mücadelesinin yöntemi:
  AKIL, BİLİM, FELSEFE VE MANTIK
  Ve de atılacak her adımı HALKLA paylaşmak
  Olduğu tarihsel bir gerçektir.
  Yoksa:
  ATATÜRK — PAŞDİŞAH
  OSMANLI— TÜRKİYE CUMHURİYETİ çatışmasına alet
  olunmaması
  ATATÜRK’E yapılan saldırılar bilinçlidir. Hiç
  kuşkusuz. Bu yeni de değildir. Ancak, geliştirilen tavır
  hep savunmak ve karşı tarafı küçümsemek, cahilliğini
  vurgulamak oluyor. Oysa “ATATÜRKÇÜLÜKTEN” alınan
  güçle ve deneyimle “ÇAĞDAŞ DÜŞÜNCE” üretmek
  esas mücadeledir. Yeni bilgi,yeni bir güçlü ışık
  demektir. Bu karanlığı aydınlatır.
  Bir örnek; ATATÜRK’ÜN dinle bir sorunu olmadığını
  kanıtlamaya yönelik çabalar gösteriliyor. Bunu
  yapanların ne ATATÜRKÇÜLÜĞÜNDEN ne de iyi
  niyetlerinden bir kuşkum yoktur. ATATÜRK’ÜN
  niyetlerinden bir kuşkum yoktur. ATATÜRK’ÜN
  dindar olduğunu kanıtlamak onların düşüncelerini
  değiştirmez.
  En vahimi ve en acısı, yüzyılların ender
  yetiştirdiği “DAHİ”si olan ATATÜRK ile birini mukayese
  etmektir.Güneş ve Ay’ın mukayesesi gibi.
  Mustafa Kemal’i ATATÜRK yapan neden onları
  etkisizleştirmesidir. Özgür ve bağımsız bilince
  sahip olmasıdır. “…İstiklâl-i Tam, deruhte etmekte
  olduğumuz vazifenin asli ruhiyesidir. Bu vazife tarihe
  ve millete karşı deruhte edilmiştir.” yine “… hangi
  istiklal vardır ki, yabancıların nasihatları kurulabilsin ve
  yücelsin.”
  ( Bu işler BOB Eş Başkanlığı, Van minute, İhvan
  dayanışmasıyla olacak işler değildir.)
  Gazi Mustafa Kemal, hedef gösterirken “Garp
  Medeniyeti” ni değil,
  “ÇAĞDAŞ UYGARLIĞI” hedef göstermiştir. Garplılaşma
  değil “ÇAĞDAŞLAŞMA” dir. En büyük başarılarından
  biri, bu büyük ulusa özgüven kazandırmasıdır. Bir
  kıtanın, bir kültürün peşinden giden bir ulus olmayı asla
  düşünmemiştir.
  Muhtaç olduğumuz kudret; tarihimizden
  alacağımız deneyimler ile insanlık tarihinin
  deneyimlerini analiz ederek bir senteze ulaşmak ve
  de evrensel bilimin ve felsefenin ışığı ile geleceği
  kurgulalamaktır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir