Anonim şirketlerde müdür sorumluluğu

Anonim şirketlerde, ortakların aktif olmaları yerine sermayenin etkinliği önemsenmiş, böylece tüzel kişinin kurumsal yapısının güçlendirilmesi sağlanmıştır.
Anonim şirket ortaklarının özel ve kamu borçları karşısında şirketlerine vermiş oldukları sermaye dışında herhangi bir şahsi sorumluluk taşımamaları kuramı bize yukarıdaki tezi teyid etmektedir. Anonim şirket ortaklarına sunulan bu imtiyaz, temsil ve idare yetkisine sahip yöneticilerden esirgenmiş, aksine bu müdürlerin şahsi sorumlu tutulma ilkesi, ceza kanunları (406 ve 407.madde) dahil en geniş manada uygulama alanı bulmuştur. Türk ticaret kanunu, borçlar kanunu, medeni kanun, icra iflas kanunu ve Türk ceza kanununda müdürlerin sorumluluklarının düzenlendiği çeşitli hükümleri görmekteyiz. Türk ticaret kanunu 317. maddesi bize anonim şirketlerin idare meclisi (yönetim kurulu) tarafından temsil ve idare edileceğini bildirmekte, Türk ticaret kanunu 319 ise bize esas sözleşme ile yönetim kurulu üyelerinden en az biri veya esas sözleşmede genel kurul ya da yönetim kurulunun yetkilendirilmesi ile yönetim kurulu üyesi olma şartına haiz murahhas üyelere (yetkili aza) veya anonim şirkette hisse sahibi olmayan sorumlu müdürlere temsil ve idare yetkisinin verilebileceğine dair bilgiler sunmaktadır. Temsil ve idare yetkileri ile donatılan kişi veya kişiler kanuni temsilci sıfatını alacaklar ve bu sıfatı taşımayan yönetim kurulu üyelerinin sorumlu tutulmalarını ortadan kaldıracaklardır. Vergi usul kanununun 6183 mükerrer 35. maddesi vergi alacağının şirket temsilcilerinin şahsi varlıklarından tahsiline ilişkin yetkilendirme getirmektedir. Şirketin mal varlığından kısmen veya tamamen tahsil edilemeyen vergi alacağı yetkili vergi dairesinin takdir ve tespitleri doğrultusunda ödeme emri ile takip edilerek yetkili temsilcilerden aranacaktır. Şirket maksat ve mevzuuna dair tüm işlemlerde yetkili olmak zorunda olan müdürlerin, şahsi takipleri de ancak tam yetkili olmaları durumda geçerlilik kazanacaktır (Türk Ticaret Kanunu 321. madde).
Gerçek müdür olma kriterlerini taşımayan hatır veya yasal boşluğu doldurmak, sadece ismini vermek gibi çeşitli nedenlerle anonim şirketlerde görev üstlenen temsilci konumunda görünen müdür veya müdürlere, kanuni temsilci yani yasal sorumlu olmaktan uzak durmalarını sağlık veririm.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.