Adalet yerini buldu

*Anadolu Spor Gazetecileri Derneği Genel Başkanı İbrahim Erdoğan, Danıştay kararının tarihi bir önem taşıdığını ve özellikle de ‘haksız yönetmeliklerde’ ısrar edenler için ‘ders niteliği’ ifade ettiğini söyledi.
*Üç yıla yakın süredir devam eden hukuk mücadelesinin, haklarının teslim edilmesiyle sonuçlanmasının sevindirici olduğunu belirten ASGD Genel Başkanı İbrahim Erdoğan, “Kamu görevini yerine getirmekle yükümlü olan herhangi bir resmi kurumun bu görevini, Anayasamız önünde eşit haklara sahip derneklerden herhangi birine imtiyaz tanıyarak yerine getire-meyeceği” hukuk yoluyla tescil edilmiştir “ dedi.
Danıştay’ın kararının, Anadolu’da zor şartlarda görev yapan ve TSYD’ye tanınan ayrıcalık nedeniyle haksızlığa uğrayan yüzlerce gazeteciyi rahatlatacağını vurgulayan Erdoğan şunları söyledi:
“Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü’nce hazırlanan Spor Müsabakaları’na Giriş Yönetmeliği’nin 7. Maddesi, bu ülkede aynı prosedüre tabi olarak kurulan iki dernekten biri olan TSYD’ye açıkça imtiyaz tanıyordu. Bu durum da kısa adı ASGD olan Anadolu Spor Gazetecileri Derneği üyelerini yıllardır mağdur olmasına neden oluyordu. Nitekim Danıştay 10.Dairesi’nin gerekçeli kararında mevcut yönetmeliğin TSYD’ye tanıdığı ayrıcalık resmen ifade edilmiş, bunun kanun önünde eşitlik ilkesiyle bağdaşmadığı vurgulanmıştır. Kararda, ayrıca mevcut yönetmeliğin, basın mensuplarının örgütlenme özgürlüğünü zedelediği de ifade edilmesi de çok anlamlıdır ve burada da bir hukuka aykırılık bulunduğu açıklanmıştır. Aynı şekilde kararda, müsabaka yerlerine serbest giriş kartı verme görev ve yetkisine sahip olan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü’nün bu yetkisini, TSYD aracılığı ile kullanmasının yasal düzenlemelere aykırı olduğu vurgulanmıştır. Bize göre bu tarihi bir karardır ve özellikle de yönetmelikler yapılırken, eşit haklara sahip dernekler ve onların üyeleri ile ilgili olarak haksızlıklara neden olanlar için tam anlamıyla bir der niteliği taşımaktadır. Bu karar, mevcut yönetmelikle ilgili yürütmenin durdurulması anlamında kabul edilmelidir. Bu nedenle Gençlik ve Spor Genel müdürlüğü’nden ASGD olarak beklentimiz, yönetmeliğin ilgili maddesinin hiçbir derneğe imtiyaz tanımayacak şekilde demokratikleş-tirilmesidir. Bunun için ASGD üzerine düşen görevi yapıcı ve yol gösterici olarak yerine getirmeye hazırdır. Bu sorun, kurulacak bir uzlaşı komisyonunda görüşülebilir ve ASGD ve TSYD arasında hazırlanacak bir ortak protokol ile bir daha sorun teşkil etmeyecek biçimde çözüme kavuşturulabilir. Kamu görevini vatandaşlar arasında ayrıcalık yapmadan yerine getirmekle yükümlü olan ilgili idareden bunu bekliyor ve talep ediyoruz.”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.