Tevsikte (Belgelendirme) sekiz bin YTL sınırı

Türk ekonomisinin belini büken önemli sorunlarından biride kayıt dışı ekonominin önlenememesidir. Geçmişin yüksek faiz ve enflasyon sarmalında uygulanan yüksek vergi oranları,otomasyonsuz zayıf vergi denetimi ve vergi bilincinin oluşmaması kayıt dışı ekonominin gelişmesinin önemli göstergeleri olmuşlardır. Bu göstergelerin düzeltilmesi çabalarının devamını diliyoruz. Bu çabaların örneğini 27,04,2004 tarih 332 sıra no’lu ve 01,05,2004 uygulama tarihli vergi usul kanunu tebliğinde görmekteyiz. Bu tebliğ mal ve hizmet bedeli olarak yapılan tahsilat ve ödemelerin dışında işletmelerin kendi ortaklıkları ve diğer gerçek ve tüzel kişilerle ticari içeriği olmayan nakit hareketlerini de kapsama içine almıştır. Ayrıca on bin ytl olan kapsam 01,05,2004 tarihi itibari ile  sekiz bin ytl’ye çekilerek nakit işlemlerden kaydi işlemlere dönüşümün makası daraltılmıştır. Sekiz bin ytl’yi aşan tahsilat ve ödemelerin banka, özel finans kurumları ve PTT idareleri aracı kılınarak yapılması ve bu kurumların belgeleriyle tevsik edilmesi zorunludur. Bu kurumların  kayıt ve belgeleri vasıtasıyla her türlü mali işlemin kavranması ve taraflarının izlenmesi amaçlanmaktadır. Ticari işlerimizde kullandığımız çekler, senetler, makbuz ve dekontlara dayalı olarak banka sistemi içinde yapılması kaydı ile tevsik edilmiş sayılırlar. Sekiz bin ytl’yi aşan çek ve senetlerin elden tahsili tevsik zorunluluğuna uymama anlamını taşır. Tevsik kapsamına bir ve ikinci sınıf tütcarlar, kazancı basit usulde tesbit edilenler (götürü), defter tutmak zorunluluğundaki çiftçiler, serbest meslek erbabı, vergiden muaf olan esnafın kendi aralarında ki ticari işlemleri ve nihai tüketicilerden mal ve hizmet bedeli olarak yapacakları tahsilat ve ödemeler girmektedir. Sermaye piyasası aracı kurumları, noter ve tapu idarelerinde yapılan işlemler tevsik kapsamı dışındandır. Kapsam dışı tutulan bu işlem tutarlarının miktarı ne kadar olursa olsun ayrıca banka veya aracı kurumlardan geçirilmesi söz konusu değildir. Fatura ve ödemelerin sekiz bin ytl’yi aşması durumunda ( KDV hariç) ödemenin parçalıda olsa tamamının onaylı kurumlarca belgelendirilmesi zorunludur. Aynı gün aynı firmaya kesilen faturalar ve ödemelerin toplamı sekiz bin ytl’yi geçmesi halinde zorunluluk uygulanacaktır. Cari hesaplarımızın aylık veya yıllık toplamda sekiz bin ytl’yi aşması halinde sadece sekiz bin ytl’yi aşan fatura ödemelerinin tek tek onaylı kurumlarca belgelendirilme mecburiyeti vardır. Geçerli olan ana husus sekiz bin ytl’nin her fatura ve ödemede aşılıp aşılmaması ilkesinin takibidir. Sekiz bin ytl’nin altında ki tutarlar için tevsik tamamen ihtiyari ( isteğe bağlı) niteliktedir. Defter tutmak zorunda olmayan çiftçiler bir istisna olarak tevsik (belgelendirme) kapsamına dahil edilmemişlerdir. Tevsik zorunluluğuna uymayan mükellefler arasında yapılan işlemlerde birinin tahsilatı diğerinin ödemesini oluşturduğundan vergi usul kanunu 355, maddesi gereği her bir işleme konu tutarın %5!i nisbetinde özel usulsüzlük cezası her iki mükellefe birden ayrı ayrı kesilecektir. Ancak ceza tutarı 2007 yılı birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı için; 1390 ytl, ikinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tesbit edilenler için; 640 ytl ve diğerleri için;  300 ytl’den az olmayacaktır. Hepimiz sekiz bin ytl’yi aşan işlemlerimizde mutlaka tevsike uygun belge alarak kayıt dışılıkla mücadeleye katkı vermemiz gerekmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.