Çiftçiye destekleme primi

Çiftçiye destekleme primi
Çiftçilere, 2007-2011 döneminde kütlü pamuk, yağlık ayçiçeği, soya fasulyesi, kanola, dane mısır, aspir ve zeytinyağı için destekleme primi ödenecek.
”2007-2011 Döneminde Kütlü Pamuk, Yağlık Ayçiçeği, Soya Fasulyesi, Kanola, Dane Mısır, Aspir ve Zeytinyağı Üreticilerine Destekleme Primi Ödenmesine Dair” Bakanlar Kurulu Kararı, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanarak, yürürlüğe girdi. Karara göre, 2007-2011 döneminde kütlü pamuk, yağlık ayçiçeği, soya fasulyesi, kanola, dane mısır, aspir ve zeytinyağı satışı sonucunda üreticilere verilecek prim miktarları, son başvuru tarihi ve ödeme şekli Tarımsal Destekleme ve Yönlendirme Kurulu’nca karar alınarak belirlenecek.
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, prim ödemelerine esas olacak ürünlerin özelliklerine göre ihtiyaç duyulacak belgeleri belirlemeye ve değiştirmeye, bu Kararın yürütülmesine ilişkin diğer düzenlemeleri yapmaya, uygulama esaslarını belirlemeye ve belirtilen amaçlar için tebliğ çıkarmaya yetkili olacak. Destekleme primi ödemeleri için gerekli finansman, bütçenin ilgili harcama kaleminden tahsis edilerek karşılanacak. Kararın uygulanmasıyla ilgili olarak üstlendikleri hizmet-lerinden dolayı üreticilere ödenen prim tutarının yüzde 0,2’si oranında hizmet komisyonu Ziraat Bankası’na ayrıca ödenecek.
KOŞULLAR
Destekleme priminden, Çiftçi Kayıt Sisteminde (ÇKS) özlük, ürün, arazi bilgileri kayıtlı olan ve bu arazilerinde prime esas ürünleri ürettiği il/ilçe tarım müdürlüklerince tespit edilen gerçek ve tüzel kişi (kamu tüzel kişileri hariç) çiftçiler yarar-lanacak.
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından yürütülen ÇKS için yapılan/yapılacak arazi tespitlerinde öncelikli olarak prime esas üretim yapılan araziler dikkate alınacak.
Prim ödemelerine esas arazi büyüklüğü, başvuru sahibinin çiftçi kayıt sisteminde kayıtlı arazilerinin büyüklüğünü aşamayacak ve doğrudan gelir desteği ödemeleri için getirilen arazi sınırlamaları prim uygulamalarında dikkate alınmayacak. Üreticiler, ÇKS’de kayıtlı olduğu yer dışında başka yere başvuru yapamazlar.
Ürün ekolojisi, kalite ve verimlilik kriterlerine uygun üretim yapılabilen bölgelerde ve ürünlerde gerektiğinde farklı prim ödemeleri yapılacak.
Teknoloji kullanımı, örgütlü ve sözleşmeli üretim, ürün satışlarındaki borsa tescili gibi faktörler değerlen-dirilerek üreticilere gerektiğinde ilave prim ödemeleri yapılacak.
İthalat rejiminde Karar değişikliği
İthalat Rejimi Kararı kapsamında, gümrük vergisi askıya alınacak ürünleri içeren 5 sayılı listede değişiklik yapıldı. Bakanlar Kurulu’nun konuya ilişkin kararı, Resmi Gazete’nin önceki günkü sayısında yayımlandı. Buna göre, söz konusu listeye 109 ürün ilave edildi, 81 ürün çıkarıldı. Karar, 1 Temmuz 2007 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi. Avrupa Birliği ile ortaklaşa hazırlanan ve yerli üretimi bulunmayan özel nitelikli bazı kimyasal hammaddelerde ve elektronik sanayi girdilerinde ortak gümrük tarifesi hadlerini sıfıra kadar indiren ”askıya alma listesi”, yerli üreticilerin girdi ithalinde, topluluk üyesi ülkeler üreticileri ile maliyet avantajı sağlayarak rekabet edebilmelerini teminen, İthalat Rejimi Kararı eki V sayılı liste olarak düzenleniyor.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.