ASGD’nin hukuk zaferi

*Anadolu Spor Gazetecileri Derneği Genel Merkezi, gazetecilerin spor müsabakalarına girişte uğradıkları haksızlığa karşı Avukat Amaç Bursalı önderliğinde başlattığı hukuk mücadelesini kazandı.
Kararda, mevcut yönetmeliğin, basın mensuplarının örgütlenme özgürlüğünü zedelediği de ifade edilirken, ”Davalı idarenin, yürütmek zorunda olduğu kamu hizmeti ile ilgili yetkisini, bu konuda tek dernek olan TSYD aracılığıyla kullanıp, onun inisiyatifinde bu hizmeti yürütmesi sonucunu doğuran dava konusu Yönetmeliğin 7. maddesinin 4. fıkrasında yer alan ‘AİPS’e üye kamu yararına çalışan dernek statüsündeki dernekler kanalı ile’ ibaresinin hukuka aykırı olduğu sonucuna ulaşılmaktadır” denildi.
AYRICALIK TANINMIŞ
Danıştay 10.Dairesi, ‘oybirliği’ ile aldığı kararda ayrıca ‘AİPS’de her ülkeyi ancak bir tek derneğin temsil etmesine olanak sağlandığını hatırlatarak, Türkiye’nin AİPS’de TSYD ile temsil edildiğini, bu nedenle de, AİPS kartı almak için TSYD aracılığı ile başvuru şartı getirilmesinin bu derneğe ayrıcalık tanınması anlamına geldiğini kaydedildi. Kararda, müsabaka yerlerine serbest giriş kartı verme görev ve yetkisine sahip olan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü’nün bu yetkisini, TSYD aracılığı ile kullanmasının yasal düzenlemelerle bağdaşmadığı belirtildi.
‘AİPS’E ÜYE’ İPTAL
Danıştay 10. Dairesi, Anadolu Spor Gazetecileri Derneği Genel Merkezi’nin açtığı davada kararını vererek, ”Müsabaka Yerlerine Serbest Giriş Yönetmeliği’nin 7. maddesinin 4. fıkrasında yer alan ”AİPS’e üye kamu yararına çalışan dernek statüsündeki dernekler kanalı ile” ibaresini iptal etti.
ÖNEMLİ KARAR
Anadolu Spor Gazetecileri ve Spor Kulübü Derneği, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü’nün (GSGM), ”Müsabaka Yerlerine Serbest Giriş Yönetmeliği”nin ”Basın Tribünlerine Serbest Girişlerin Düzenlenmesi” başlıklı 7. maddesinin 2. fıkrasında yer alan ”Uluslararası Spor Yazarları Birliği (AİPS) kartına sahip olanlar”, 3. fıkrasında yer alan ”veya AİPS kartı” ile 4. fıkrasında yer alan ”AİPS’e üye kamu yararına çalışan dernek statüsündeki dernekler kanalı ile” ibarelerinin iptali istemiyle Avukat Amaç Bursalı önderliğinde 3 yıl önce Danıştay’da dava açtı.
OYBİRLİĞİYLE ALINDI
Davayı görüşen Danıştay 10. Dairesi, yönetmeliğin 7. maddesinin 4. fıkrasında yer alan ”AİPS’e üye kamu yararına çalışan dernek statüsündeki dernekler kanalı ile” ibaresini hukuka aykırı bularak oy birliğiyle iptal etti.
YASALARA AYKIRI
İptali istenen yönetmelik fıkrasını iptal eden daire, müsabaka yerlerine serbest giriş kartı verme görev ve yetkisine sahip olan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü’nün bu yetkisini Türkiye Spor Yazarları Derneği aracılığı ile kullandığını bunun da yasal düzenlemelerle bağdaşmadığını belirtti.
ÖRGÜTLENMEYİ ZEDELİYOR
AİPS’de her ülkeyi ancak bir tek derneğin temsil etmesine olanak sağlandığını hatırlatan daire, Türkiye’nin AİPS’de TSYD ile temsil edildiğini, AİPS kartı almak için de TSYD aracılığı ile başvuru şartı getirilmesinin bu derneğe ayrıcalık tanınması anlamına geldiğini kaydetti.
Bu durumun basın mensuplarının örgütlenme özgürlüğünü zedelediği ifade edilen kararda, ”Davalı idarenin, yürütmek zorunda olduğu kamu hizmeti ile ilgili yetkisini, bu konuda tek dernek olan TSYD aracılığıyla kullanıp, onun inisiyatifinde bu hizmeti yürütmesi sonucunu doğuran dava konusu Yönetmeliğin 7. maddesinin 4. fıkrasında yer alan ‘AİPS’e üye kamu yararına çalışan dernek statüsündeki dernekler kanalı ile’ ibaresinin hukuka aykırı olduğu sonucuna ulaşılmaktadır” denildi.
İTİRAZ HAKKI VAR
Yönetmeliğin 7. maddesinin 4. fıkrasında yer alan ”AİPS’e üye kamu yararına çalışan dernek statüsündeki dernekler kanalı ile” ibaresinin iptaline oy birliğiyle karar verildi.
Davalı GSGM’nin karara itiraz hakkı bulunuyor. Karara itiraz edilmesi halinde dosya Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nda görüşülecek.
YÖNETMELİK MADDESİ
Müsabaka Yerlerine Serbest Giriş Yönetmeliğinin 7. maddesi şöyle:
”Basın-yayın kuruluşlarında görevli basın mensuplarına aşağıdaki koşullar yerine getirilmek suretiyle müsabaka yerlerine Genel Müdürlükçe veya il müdürlüklerince serbest giriş kartı verilir.
Basın Yayın Genel Müdürlüğünce verilmiş sarı basın kartı ile AİPS kartına sahip olanlar, kartlarını göstermek suretiyle her türlü müsabakalarda kendilerine ayrılmış yerlere girebilirler.
Basın-yayın kuruluşları ile habercilik görevini yürüten gazete, spor dergisi, ajans, radyo ve TV gibi kuruluşların sarı basın kartı veya AİPS kartı olmayan görevlilerine, yüz kızartıcı bir suçtan hüküm giymemiş en az lise veya dengi okul mezunu olmak kaydıyla aşağıda belirtilen şartlarda ve sayıda serbest giriş kartı verilir.
Bu haktan yararlanmak isteyen spor yazarları, spor muhabirleri, spor kameramanları ve spor foto muhabirlerine, görev yaptığı basın-yayın kuruluşunda 5953 sayılı Basın Kanununun 212 sayılı Kanun ile değiştirilen hükümlerine uygun hazırlanmış iş sözleşmelerini ve son üç ayın SSK prim bildirgelerini belgelemek koşuluyla AİPS’e üye kamu yararına çalışan dernek statüsündeki dernekler kanalı ile Genel Müdürlük tarafından müsabaka yerlerine serbest giriş kartı verilir. Basın-yayın kuruluşlarının merkezlerinin ve bürolarının bulunduğu iller dışında kalan yerlerde sözleşme koşulu aranmaz. Bu illerdeki gazeteciler için telif ücreti anlaşması ile son üç ayın ücret bordrosunun belgelenmesi yeterlidir.
5953 sayılı Kanuna göre stajyer konumunda bulunan spor yazarları, spor muhabirleri, spor kameramanları ve spor foto muhabirleri sadece bir defaya mahsus ve stajyerlik süresi içinde geçerli olmak üzere bu haktan yararlanırlar.’’

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir